Laatste aanpassing: 23 mei 2018, Geldrop

Identiteit
Rob Engelaar Fotografie
Adelaartlaan 10
5665 CP Geldrop
KvK te Eindhoven: 17263501
www.robengelaar.nl
rob@robengelaar.nl

Allereerst
Rob Engelaar Fotografie heeft als primaire dienst het fotografisch vastleggen van journalistieke gebeurtenissen. Om dit in de context vrije nieuwsgaring en vrijheid van meningsuiting te doen is het mogelijk dat er personen, al dan niet zichtbaar, op de foto’s staan. Indien het gaat om portretfoto’s waarbij het onderwerp de persoon an sich is zal dit in het kader van verspreiding en distributie vooraf in een overeenkomst vastgelegd worden.

De verwerking van de foto’s en daarmee vastgelegede persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Om aan deze wetgeving te voldoen staan wij open voor verwijdering of aanpassing van de persoonsgegevens welke u aan gaan.

Daarnaast wordt er voor de website ‘www.robengelaar.nl’ gebruikt gemaakt van Google Analytics. Met dit hulpmiddel kan het surfgedrag op de website in beeld gebracht worden. Door Google Analytics worden ip-adres, demografische gegevens en systeemgegevens verzameld. Hier zitten geen naam- en adresgegevens bij.

Cookies
Website www.robengelaar.nl
De website ‘www.robengelaar.nl’ houdt middels cookies bij wanneer en welke pagina u bezocht heeft. Een cookie is een klein tekstbestandje welke op uw computer opgeslagen wordt nadat u de website bezocht heeft. Bij het opnieuw laden van de website wordt het bestandje uitgelezen om eerdere informatie in te laden en zo de site doelgerichter te laten zijn. Om de website goed aan te kunnen bieden wordt in de cookie het tijdstip van laatste bezoek, laatst bezochte pagina en ip-adres opgeslagen. Er worden geen naam- en adresgegevens verzameld.

Google Analytics
Door de dienst Google Analytics van Google wordt het surfgedrag op de website ‘www.robengelaar.nl’ geanalyseerd. Dit om het lees- en kijkgedrag op bepaalde pagina’s in kaart te brengen. Om Google Analytics te gebruiken worden er namens Google via de website cookies geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd en wij kunnen hierbij geen persoonlijke informative herleiden. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.

Social Media
Om het makkelijk te maken om foto’s en teksten van de website ‘www.robengelaar.nl’ snel te delen wordt er gebruik gemaakt van social media knoppen. Dit geldt voor de websites Facebook en Twitter. Beide Amerikaanse bedrijven werken met cookies en zijn hierbij verbonden aan de EU-US Privacy Shield principes.

Privacy
Rob Engelaar Fotografie bedrijft de fotojournalistiek en verzameld daardoor persoongegevens. Dit gebeurt via fotografisch vastgelegd beeld dat in een journalistieke context gebeurt en de vrijheid van meningsuiting weerspiegelt. De foto’s worden gemaakt als vrij werk of in opdracht van een opdrachtgever. Hierbij is de foto het product en niet de persoonsgegevens die vastgelegd worden. Mocht dit in het geval van portretfoto’s toch het geval zijn wordt hier op voorhand melding van gemaakt zodat er afspraken vastgelegd kunnen worden over de verspreiding van het materiaal. Mocht u in het eerste geval toch van mening zijn dat u hinder ondervindt van de aanwezigheid van u als persoon op een van de foto’s kunt u een verzoek voor verwijdering indienen.

Verzamelde informatie
Gemaakte foto’s met daarop persoonsgegevens worden verspreid aan derden, Het betreft hierbij zowel klanten, opdrachtgevers alsmede de social media en de website www.robengelaar.nl. Bij deze laatste twee gaat het om de promotie en marketing van de fotografische diensten van Rob Engelaar. Alle eindgebruikers en afnemers van de foto’s zijn gebonden aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Opslag verzamelde informatie
De foto’s en daarmee verzamelde persoonsgegevens worden zowel lokaal als extern opgeslagen op beveiligde servers en opslagsystemen. De lokale opslag is voorzien van anti-virus, een hardware- en softwarematige firewall. Daarnaast staat de opslag in een met alarm beveiligde ruimte. Bij de extern opgeslagen persoonsgegevens zijn wij afhankelijk van derde partijen. Het gaat hierbij om beeldbanken (ANP en Novum Nieuws) van eindgebruikers, social media en webhosting (TransIP). Conform de AVG kunnen wij de verwerkersovereenkomsten met daarin waarborging gegevens overleggen.

Duur opslag
De foto’s en daarmee persoonsgegevens worden opgeslagen voor een tijdsbestek van 50 jaar. Dit geldt voor foto’s en gegevens in eigen beheer op lokale en externe opslag. Foto’s gemaakt in opdracht kunnen hiervan afwijken vanwege geldende regels van deze partij. individuele gevallen kan er verzoek gedaan worden om eerdere verwijdering van de gegevens. Dit kan alleen gedaan worden door de geportreteerde, persoon op de foto of nabestaanden. Wanneer men gegevens wil verwijderen die in opdracht gemaakt zijn worden verzocht contact op te nemen met de opdrachtgever.

Rechtsgrond
Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet er een grondslag zijn om dit te rechtvaardigen. Omdat het fotografisch vastleggen van personen, activiteiten en gebeurtenissen vast te leggen de primaire dienstverlening is van Rob Engelaar Fotografie is deze verwerking gerechtvaardigd. Uiteraard wordt er in elk apart geval waarbij personen op beeld staan de overweging gemaakt of het gerechtvaardigd belangen nog gewaarborgd kan worden.

Doel
De fotojournalistiek wordt commercieel bedreven. Daarmee worden in sommige gevallen ook de aanwezige persoonsgegevens tegen vergoeding verstrekt aan derden. Hierbij gaat het uitsluitend om verstrekking van beeldmateriaal van een journalistieke gebeurtenis waarbij de aanwezige personen of onderdeel zijn van de gebeurtenis of geen onderdeel zijn van de gebeurtenis. Wanneer het om portretfoto’s gaat is de geportreteerde het journalistieke onderwerp. In dat geval wordt op voorhand de verspreiding en het doel schriftelijk vastgelegd.

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens
Rob Engelaar Fotografie zal in het beginsel trachten mensen zo onherkenbaar mogelijk in beeld te brengen. Helaas is dit in sommige gevallen niet mogelijk. Omdat de fotojournalistiek zich veelal op fronten afspeelt waarbij mensen betrokken zijn en creativiteit een vereiste is om onderscheidend werk te maken betekend het niet verstrekken van persoonsgegevens het niet kunnen verspreiden van beeldmateriaal ten behoove van de journalistiek. Hiermee vervalt het bestaansrecht van Rob Engelaar Fotografie. Tevens geldt het onherkenbaar maken, retoucheren en blurren van personen op een foto als ontoelaatbare factor binnen de journalistiek.

Recht op wissen persoonsgegevens
Indien men in eigen persoon herkenbaar op fotografisch werk staat van Rob Engelaar en zich daarmee aangetast voelt in de privacy, kan er een verzoek in gedient worden op het wissen van het beeldmateriaal. Hierbij gaat het om individuele foto’s en geen reportages. Indien het gaat om beeldmateriaal dat in opdracht gemaakt is dient dit verzoek gedaan te worden richting de opdrachtgever. Rob Engelaar Fotografie zal hierbij de contactgegevens verstrekken. Om een verzoek in te dienen kunt u een e-mail sturen naar rob@robengelaar.nl

Klachtrecht
Indien u wenst is er is de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Authoriteit Persoonsgegevens.