Door deze site te bezoeken en/of gebruik te maken van de aangeboden diensten en/of het bekijken via auteursrechtelijk materiaal gelieerd aan Infocus mediaproducties via derden, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Rob Engelaar Fotografie en Infocus Media zijn een geregistreerde handelsmerken van NoRegular FX en inschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder inschrijvingsnummer 17263501.

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van Rob Engelaar en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken welke niet onder licentie van Rob Engelaar vallen worden in overeenstemming met de betreffende rechtenhouder gebruikt en mogen in geen gevallen zonder toestemming van de rechtenhebbende eigenaar gebruikt worden.

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op personen of rechtspersonen die toegang krijgen tot de inhoud van aan robengelaar.nl of gelieerde websites.

De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commercieel privégebruik. Het is de gebruiker/bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud, of delen hiervan, van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Rob Engelaar.

Door het plaatsen van rechthoudend materiaal en het maken van een melding binnen 24 uur naar de rechthebbende treedt direct een bindende koopovereenkomt in. De factuur is geldig als schriftelijke toestemming en geeft u het recht het auteursrechtelijk beschermd materiaal onder aangegane voorwaarden te publiceren. Deze voorwaarden bestaan uit deze algemene voorwaarden en specifieke voorwaarden zoals vermeld op de schriftelijke toestemming .

Bij melding binnen 24 uur na publicatie hanteert Rob Engelaar zowel vaste tarieven als variabele tarieven. Deze tarieven zijn op te vragen na aangifte van specifieke wensen.

Het gebruik en/of enigerlei publiceren van rechthoudend materiaal op zowel print- als nonprint-media (privé, instelling of zakelijk), anders dan met vooraf verleende uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, wordt beschouwd als afname van een dienst. Dientengevolge wordt degene die hiervan gebruik maakt door Rob Engelaar gefactureerd à € 250,00 exclusief BTW per foto / tekst / logo. Tevens wordt er een percentage van 10% van het totaal berekend als kosten van verhaal, exclusief BTW. Deze vermeerdering wordt berekend op basis van de vermindering van exploitatiemogelijkheden, verlies van exclusiviteit en daling van de marktwaarde.

Wanneer zonder voorafgaande toestemming en zonder voorafgaand samenwerkingsverband foto-, video-, of textmateriaal gebruikt wordt zullen in de nacalculatie de tarieven van de Fotografen Federatie aangehouden worden. Deze stichting zet zich in voor het belangen van fotografen en biedt een marktconform beeld inzake gemiddelde tarieven die gehanteerd worden door de fotografen en de media. De tarievenlijst kunt u vinden op:
http://www.fotografenfederatie.nl/fileadmin/user_upload/foto_anoniem/TarievenSFA-2013.pdf

Indien de webmaster en/of degene, die verantwoordelijk is voor wederrechtelijke publicatie van bovenstaand materiaal niet direct te achterhalen is, wordt de factuur toegezonden aan de webhost bij wie die site ondergebracht is.
Het verschuldigde bedrag wordt bij ingebreke blijven van betaling vermeerderd met de wettelijke rente, alsmede mede- en buitengerechtelijke kosten.

De periode welke de aanvraag, uiterlijk binnen 24 uur na plaatsing van het auteursrechtelijk materiaal, en het daadwerkelijk ontvangen van de factuur bestrijkt, volgen een uitzondering op bovenstaande regel.

Indien schriftelijke overeenstemming verkregen is van Rob Engelaar dienen onderstaande regels nadrukkelijk nageleefd te worden:
1) Infocus mediaproducties danwel NoRegular FX danwel Rob Engelaar behouden ten alle tijd het persoonlijkheidrecht. Het is nimmer mogelijk dit recht over te dragen.
2) Indien auteursrechtelijk materiaal in overeenstemming met de rechthebbende geplaatst wordt dient er gebruik gemaakt te worden van de bronvermelding “Rob Engelaar”
3) Het aanpassen, verminken, verdraaien of enigszins anders aanpassen van het auteursrechtelijk materiaal is strikt verboden. Dit geldt ten alle tijden. Indien deze regel overtreden wordt per direct gesommeerd het materiaal te verwijderen.
4) Indien er sprake is van een tijdelijke gebruiksovereenkomst moeten alle in de gebruiksovereenkomst genoemde auteursrechtelijke materialen direct na verstrijken van de genoemde einddatum van alle non-print media verwijdert worden. Indien dit niet gebeurd treedt automatisch een nieuwe gebruiksovereenkomst in werking op basis van dezelfde voorwaarden als de afgelopen gebruiksovereenkomst. De duur van deze overeenkomst is eenzelfde periode als genoemd in de eerste gebruiksovereenkomst.

Bij het niet naleven van bovenstaande regels is Rob Engelaar gerechtigd een nader te bepalen financiele vergoeding te vorderen.

Rob Engelaar is lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, welke in het geval van juridische conflicten bijstand zal bieden.

Geldrop, 31 oktober 2017,

Rob Engelaar